ทัวร์นครวัด นครธม 3วัน2คืน

ทัวร์นครวัด นครธม 3วัน2คืน
ราคา: 6,900 บาท
รหัสทัวร์: KM CVT ANGKOR WAT 3D2N BUS


รหัสโปรแกรม : KM  CVT ANGKOR WAT 3D2N BUS

กำหนดการเดินทาง
วันแรก 
     กรุงเทพ – ด่านอรัญประเทศ – เสียมเรียบ – องค์เจ๊ก องค์จอม  –  โตนเลสาบ  –  ระบำอัปสรา 
  
วันที่สอง    บันทายศรี – นครวัด – นครธม – ปราสาทบายอน – ปราสาทตาพรหม    

วันที่สาม    ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ
ปอยเปต  -  ด่านอรัญประเทศ  -  กรุงเทพมหานคร     


อัตราค่าบริการ                       

 
ตาราง วันเดินทาง ราคา นครวัด นครธม พักโรงแรม 4 ดาว (กรุ๊ปสำหรับ 30 ท่าน)
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 6,900.- 2,000.-


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>