ทัวร์พม่า ซุปเปอร์ช็อค 2วัน1คืน

ทัวร์พม่า ซุปเปอร์ช็อค 2วัน1คืน
ราคา: 7,900 บาท
รหัสสินค้า: MM BT MMR031 2D1N FD
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : MM BT MMR031 2D1N FD
กำหนการเดินทาง
วันแรก    กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์
วันที่สอง  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดเจดีย์หยก-กรุงเทพฯ    

อัตราค่าบริการ
      ตาราง วันเดินทาง ราคา SUPER SHOCK พม่า มัณฑะเลย์ 2 วัน บิน FD
3 ก.พ.61 4 ก.พ.61 7,900 7,900 6,900 1,000
10 ก.พ.61 11 ก.พ.61 7,900 7,900 6,900 1,000
17 ก.พ.61 18 ก.พ.61 7,900 7,900 6,900 1,000
24 ก.พ.61 25 ก.พ.61 7,900 7,900 6,900 1,000
1 มี.ค.61 2 มี.ค.61 7,900 7,900 6,900 1,000
3 มี.ค.61 4 มี.ค.61 7,900 7,900 6,900 1,000
9 มี.ค.61 10 มี.ค.61 6,900 6,900 5,900 1,000
17 มี.ค.61 18 มี.ค.61 7,900 7,900 6,900 1,000
23 มี.ค.61 24 มี.ค.61 6,900 6,900 5,900 1,000
31 มี.ค.61 1 เม.ย.61 7,900 7,900 6,900 1,000
27 เม.ย.61 28 เม.ย.61 7,900 7,900 6,900 1,000

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>