ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ 3วัน 2คืน

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ 3วัน 2คืน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสทัวร์: AEC-REP02-BT-3D-2N-FD

รหัสโปรแกรม : AEC-REP02-BT-3D-2N-FD
กำหนดการเดินทาง

วันแรก        กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง
                   – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – พระเจดีย์เงิน   ตลาดชาทะไม
วันที่สอง      พนมเปญ -เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม -ชมโชว์ระบำอัปสรา
วันที่สาม      นครธม –ปราสาทบันทายศรี- ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ
                   – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง

อัตราค่าบริการ

 
วันเดินทาง ราคา ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว  
10 พ.ย.60 12 พ.ย.60 24 11,900 11,500 10,900 3,000  
18 พ.ย.60 20 พ.ย.60 24 11,900 11,500 10,900 3,000  
25 พ.ย.60 27 พ.ย.60 24 11,900 11,500 10,900 3,000  
1 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 24 12,900 12,500 11,900 3,000  
8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 24 12,900 12,500 11,900 3,000  
16 ธ.ค.60 18 ธ.ค.60 24 12,900 12,500 11,900 3,000  
22 ธ.ค.60 24 ธ.ค.60 24 13,900 13,500 12,900 3,000  
29 ธ.ค.60 31 ธ.ค.60 24 13,900 13,500 12,900 3,000  
30 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 24 14,900 14,500 13,900 3,000  
13 ม.ค.61 15 ม.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 3,000  
27 ม.ค.61 29 ม.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 3,000  
10 ก.พ.61 12 ก.พ.61 24 11,900 11,500 10,900 3,000  
16 ก.พ.61 18 ก.พ.61 24 12,900 12,500 11,900 3,000  
24 ก.พ.61 26 ก.พ.61 24 11,900 11,500 10,900 3,000  


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>