ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 3วัน 2คืน

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 3วัน 2คืน
ราคา: 10,900 บาท
รหัสทัวร์: AEC-REP01-BT-3D-2N-FD

รหัสโปรแกรม : AEC-REP01-BT-3D-2N-FD
กำหนดการเดินทาง

วันแรก          กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
วันที่สอง        นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต

วันที่สาม        ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ-ตลาดซาจ๊ะ –สนามบินเสียมเรียบ – ร้านหยก – ดอนเมือง
อัตราค่าบริการ

 
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
17 พ.ย.60 19 พ.ย.60 12,900 12,500 11,900 2,000
1 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 12,900 12,500 11,900 2,000
8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 12,900 12,500 11,900 2,000
15 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 12,900 12,500 11,900 2,000
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>