ทัวร์บรูไน 3วัน 2คืน

ทัวร์บรูไน 3วัน 2คืน
ราคา: 14,555 บาท
รหัสทัวร์: BI-BWN-GO001-THE GOLDEN-3D-2N-BI

รหัสโปรแกรม : BI-BWN-GO001-THE GOLDEN-3D-2N-BI
กำหนดการเดินทาง
วันแรก       กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
วันที่สอง    มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery
                 -พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien
                 - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
วันที่สาม
   
Tamu Market - ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman
                 -พิพิธภัณฑ์ Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft
                 - Brunei Maritime - ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ราคา
ผู้ใหญ่
(ห้องละ2 ท่าน)
ราคาเด็ก
(มีเตียง)
พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ราคาเด็ก
(ไม่มีเตียง)
พักกับ 2 ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
เพิ่ม
วันที่ 03-05 ก.พ. 61 15,900 15,900 14,900 4,200
วันที่ 09-11 ก.พ. 61 15,900 15,900 14,900 4,200
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>