ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6วัน3คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6วัน3คืน
ราคา: 29,999 บาท
รหัสทัวร์: RS ZG DME08 6D3N QR

รหัสโปรแกรม: RS ZG DME08 6D3N QR 
กำหนดการเดินทาง
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต
วันที่สาม พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–วิหารเซนต์บาซิล
วันที่สี่  โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม  – ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ – ขี่สุนัขลากเลื่อน
วันที่ห้า มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน-เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์
วันที่หก โดฮา – กรุงเทพฯ 
อัตราค่าบริการ


 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2561 29,999 29,999 29,999 5,000 15,900
03 – 08 กุมภาพันธ์ 2561 29,999 29,999 29,999 5,000 15,900
06 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 29,999 29,999 29,999 5,000 15,900
12 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 29,999 29,999 29,999 5,000 15,900
13 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 29,999 29,999 29,999 5,000 15,900
17 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 29,999 29,999 29,999 5,000 15,900<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>