ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 8วัน6คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 8วัน6คืน
ราคา: 89,500 บาท
รหัสทัวร์: RS BV COUNTDOWN IN RUSSIA 8D6N TG

รหัสโปรแกรม RS BV COUNTDOWN IN RUSSIA 8D6N TG
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – กรุงมอสโคว์
วันที่สอง กรุงมอสโคว์ 
วันที่สาม กรุงมอสโคว์ 
วันที่สี กรุงมอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่ห้า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่หก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่เจ็ด เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – กรุงมอสโคว์ – กรุงเทพฯ
วันที่แปด กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ

 

กำหนดวันเดินทาง

(คณะเดินทางอย่างน้อย 25 ท่าน)
ราคาผู้ใหญ่

เด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

มีเตียงเสริม

เด็ก 2-12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยวเพิ่ม
ธันวาคม : 28 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61 89,500.- 85,000.- 83,500.- 11,500.-


<<<< "WE MAKE  HAPPINESS AND IMPRESSION  FORYOU" >>>>