ทัวร์รัสเซีย NICE AURORA RUSSIA 8วัน5คืน

ทัวร์รัสเซีย NICE AURORA RUSSIA 8วัน5คืน
ราคา: 62,900 บาท
รหัสทัวร์: EY02_RU NICE AURORA RUSSIA 8D 5N BY EY


รหัสสินค้า : EY02_RU NICE AURORA RUSSIA 8D 5N BY EY
มอสโคว์ - เมอร์มานสค์ พิเศษ!!!!ตื่นตาตื่นใจการโชวืแสดงสัตว์
หมู่บ้านซามี่ เนินเขาสแปร์โรว์ บินกับสายการบินระดับ 5 ดาว

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี 
วันที่สอง       มอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ – ถนนอารบัต – IZMAILOVO MARKET – โชว์ละครสัตว์
วันที่สาม       สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
วันที่สี่           เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า 
วันที่ห้า         เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
                    –  สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์ 
วันที่หก       พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล 
วันที่เจ็ด
        สนามบินมอสโคว์
 
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
28 มกราคม–04 กุมภา 60 62,900 62,900 61,900 9,500 43,900
04 - 11 กุมภาพันธ์ 2560 62,900 62,900 61,900 9,500 43,900
07 – 14 กุมภาพันธ์ 2560 62,900 62,900 61,900 9,500 43,900
11 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 62,900 62,900 61,900 9,500 43,900
12 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 62,900 62,900 61,900 9,500 43,900
18 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 62,900 62,900 61,900 9,500 43,900
19 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 62,900 62,900 61,900 9,500 43,900
21 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 62,900 62,900 61,900 9,500 43,900
25กุมภาพันธ์–04มีนาคม 60 62,900 62,900 61,900 9,500 43,900
04 – 11 มีนาคม 2560 62,900 62,900 61,900 9,500 43,900
07 – 14 มีนาคม 2560 62,900 62,900 61,900 9,500 43,900
09 – 16 มีนาคม 2560 62,900 62,900 61,900 9,500 43,900
11 – 18 มีนาคม 2560 62,900 62,900 61,900 9,500 43,900
12 – 19 มีนาคม 2560 62,900 62,900 61,900 9,500 43,900
14 – 21 มีนาคม 2560 62,900 62,900 61,900 9,500 43,900
18 – 25 มีนาคม 2560 62,900 62,900 61,900 9,500 43,900
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>