ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนปีเตอร์สเบิร์ก (รถไฟด่วน) 8วัน5คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนปีเตอร์สเบิร์ก (รถไฟด่วน) 8วัน5คืน
ราคา: 55,900 บาท
รหัสทัวร์: RS GO MOSCOW 8D5N EK

รหัสโปรเเกรม : ​RS GO MOSCOW 8D5N EK
เชิญท่องเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน
ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow)
ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)         
ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET
ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ นำท่านบินภายสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg)
เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum)
ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace)
กำหนดการเดินทาง

วันแรก    กรุงเทพฯ 
วันที่สอง  ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
วันที่สาม  มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO   MARKET – ละครสัตว์
วันที่สี่     พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล –โบสถ์อัสสัมชัญ –
              หอระฆังอีวาน – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - ชมห้างสรรพสินค้ากุม
วันที่ห้า นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก –
พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ

วันที่หก  พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน  – ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้น 
              เมือง-  
พระราชวังฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต์เมืองพุชกิ้น - ศิลปะแบบโรโคโค 
วันที่เจ็ด ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – สนามบิน 
วันที่แปด ดูไบ - กรุงเทพมหานคร
                       

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง:  ปี 2560
กันยายน : 23 – 30, 27 ก.ย. – 4 ต.ค.
ตุลาคม : 10 – 17, 24 – 31, 27 ต.ค. – 3 พ.ย.
พฤศจิกายน : 14 – 21, 28 พ.ย. – 5 ธ.ค.
ธันวาคม :  5 – 12
         อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 55,900.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง
(ห้องพักจะมี 2 เตียงเท่านั้น ไม่มีเตียงเสริม)
*กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*
โปรดสอบถาม
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 55,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ห้องพักจะมี 2 เตียงเท่านั้น ไม่มีเตียงเสริม)
*กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*
โปรดสอบถาม
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน EK ลดท่านละ 18,000.-
หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
80,000.-
 
กำหนดวันเดินทาง:  ปี 2560
ธันวาคม :  26 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61, 29 ธ.ค. – 5 ม.ค. 61 (เทศกาลปีใหม่)

 
                    อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 66,900.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง
(ห้องพักจะมี 2 เตียงเท่านั้น ไม่มีเตียงเสริม)
*กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*
โปรดสอบถาม
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 66,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ห้องพักจะมี 2 เตียงเท่านั้น ไม่มีเตียงเสริม)
*กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*
โปรดสอบถาม
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน EK ลดท่านละ 28,000.-
หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
80,000.-

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>