ทัวร์ออสเตรเลีย เมืองเมเบิร์น 5วัน3คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย เมืองเมเบิร์น 5วัน3คืน
ราคา: 33,999 บาท
รหัสทัวร์: SGN03 BREEZES IN DALAT MUINE 4D3N BY VN


รหัสสินค้า : SGN03 BREEZES IN DALAT MUINE 4D3N BY VN
เยือนเมืองเมลเบิร์น นครแห่งความยิ่งใหญ่ประเทศออสเตรเลีย
นั่งรถชมถนนเลียบทะเลที่สวยที่สุดในโลก  ชมฝูงนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป 
ช้อปปิ้งจุใจ พิเศษ !! ทานกุ้งลอบสเตอร์ครึ่งตัว เสริฟพร้อมไวน์แดง

กำหนดการเดินทาง
วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ 
วันที่สอง       เมลเบิร์น – GREAT OCEAN ROAD – พอร์ตแคมเบลล์ – TWELEVE APOSTLES
วันที่สาม       เมลเบิร์น – ดันดีนองส์ – สถานีรถไฟจักรไอน้ำ – สวนสัตว์พื้นเมือง
                   MARU KOALA & ANIMAL PARK – เกาะฟิลลิป – PHILLIPS ISLAND NATURE PARK
วันที่สี่           อิสระเต็มวันเมืองเมลเบิร์น (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)
วันที่ห้า         เมลเบิร์น – สนามบินเมลเบิร์น – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
05 – 09 กันยายน 2560   29,999 29,999 29,999 7,000 19,999
26 – 30 กันยายน 2560   29,999 29,999 29,999 7,000 19,999
03 – 07 ตุลาคม 2560 34,999 34,999 34,999 7,000 20,999
17 – 21 ตุลาคม 2560 34,999 34,999 34,999 7,000 20,999
24 – 28 ตุลาคม 2560 34,999 34,999 34,999 7,000 20,999
07 – 11 พฤศจิกายน 2560 33,999 33,999 33,999 7,000 19,999
21 – 25 พฤศจิกายน 2560 33,999 33,999 33,999 7,000 19,999
05 – 09 ธันวาคม 2560 36,999 36,999 36,999 8,000 22,999
26 – 30 ธันวาคม 2560 39,999 39,999 39,999 9,000 25,999
02 – 06 มกราคม 2561 39,999 39,999 39,999 9,000 25,999


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>