ทัวร์อิตาลี 7วัน 4คืน

ทัวร์อิตาลี 7วัน 4คืน
ราคา: 39,999 บาท
รหัสทัวร์: EU-ZE-EY03-LOVELY ITALY-7D-4N-EY

รหัสโปรแกรม:EU-ZE-EY03-LOVELY ITALY-7D-4N-EY
กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
วันที่สอง       อาบูดาบี-สนามบินมิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – Duomo di Milano - เวโรน่า – บ้านจูเลียต
วันที่สาม       เวโรน่า – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – เวนิส เมสเตร้
วันที่สี่           โบโลญญ่า - ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – LECCIO THE MALL OUTLET   
วันที่ห้า         ฟลอเรนซ์ – วิหารซานตามาเรีย – สะพานเวคคิโอ – กรุงโรม
วันที่หก        โคลอสเซี่ยม – นครวาติกัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – สนามบินโรม      
วันที่เจ็ด        อาบูดาบี – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
11 - 17 ตุลาคม 2560 39,999 39,999 39,999 7,500 23,999
24 - 30 ตุลาคม 2560 39,999 39,999 39,999 7,500 23,999
11 - 17 พฤศจิกายน 2560 39,999 39,999 39,999 7,500 23,999

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>