ทัวร์ลอนดอน 6วัน 3คืน

ทัวร์ลอนดอน 6วัน 3คืน
ราคา: 49,900 บาท
รหัสทัวร์: EU-ZE-SURPRISE-LONDON-6D-3N- TG-UK11

รหัสโปรแกรม:EU-ZE-SURPRISE-LONDON-6D-3N- TG-UK11
เยือนมหานครลอนดอน ถ่ายรูปหอนาฬิกา BIGBEN วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์  สะพาน Tower Bridge
กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เมืองบาธ เมืองเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ชมโรงอาบน้ำโรมัน ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณ
กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง     กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
วันที่สอง     
กรุงลอนดอน – ซาลส์บัวรี่ – เสาหิน สโตนเฮนจ์ – เมืองบาธ – โรงอาบน้ำโรมัน - ลอนดอน                                                                    
วันที่สาม      ซิตี้ทัวร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
                  – ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม – จตุรัสทราฟัลการ์ – จัตุรัสเลสเตอร์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด        
วันที่สี่
          ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ – อ๊อกฟอร์ด - ลอนดอน
วันที่ห้า       
ลอนดอน – สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ – ไชน่าทาวน์ – ห้างแฮร์รอด - สนามบินฮีทโธวร์

วันที่หก       สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ

      
วันเดินทาง
 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-11 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม
(ห้อง SGL)
13-18 ก.ย. 49,900  
ไม่มีราคาเด็ก
(เด็กไม่เกินขวบ/Infant 13,000 บาท) 
10,500
27ก.ย. – 2 ต.ค. 49,900 10,500
1-6 พ.ย. 49,900 10,500
15-20 พ.ย. 49,900 10,500
22 – 27 พ.ย. 49,900 10,500

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>