ทัวร์ยุโรป เชค ออสเตรี ฮังการี 7 วัน

ทัวร์ยุโรป เชค ออสเตรี ฮังการี 7 วัน
ราคา: 50,900 บาท
รหัสทัวร์: EU CD EK385 7D EK

รหัสโปรแกรมทัวร์ : EU CD EK385 7D EK

กำหนดการเดินทาง

วันแรก           กรุงเทพฯ

วันที่สอง        ดูไบ- ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล – ช็อปปิ้ง palladium

วันที่สาม        เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-ซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท 

วันที่สี่             ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา - อนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรียเทเรซ่า                                   

วันที่ห้า           เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนคาร์นท์เนอร์ – บูดาเปส – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ 

วันที่หก          โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ดูไบ

วันที่เจ็ด          ดูไบ-กรุงเทพฯ                        

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
27 ธ.ค. 61 – 2 ม.ค. 62 50,900 10,000
28 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62 50,900 10,000

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>