ทัวร์ยุโรบ อังกฤษ เวลส์ 7วัน4คืน

ทัวร์ยุโรบ อังกฤษ เวลส์ 7วัน4คืน
ราคา: 39,999 บาท
รหัสทัวร์: EU VC ENGLAND WALES 7D EK


รหัสโปรแกรม : EU VC ENGLAND WALES 7D EK

กำหนดการเดินทาง
วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง        สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงลอนดอน(อังกฤษ) - สโตนเฮ้นจ์ - บาธส์ - คาร์ดิฟ
วันที่สาม       
คาร์ดีฟ - สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน
วันที่สี่            อ๊อกฟอร์ด - BICESTER OUTLET - อ๊อกฟอร์ด - กรุงลอนดอน
วันที่ห้า          กรุงลอนดอน
วันที่หก          กรุงลอนดอน – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่เจ็ด         สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ

 
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก+1ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง+2ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
4-10 ก.ย. / 4-10 ต.ค.
9-15 ต.ค.
39,999 9,500


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>