ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน5คืน

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน5คืน
ราคา: 49,900 บาท
รหัสทัวร์: EU IJP QR101 8D5N QR

รหัสโปรแกรม : EU IJP QR101 8D5N QRกำหนดการเดินทาง
วันแรก       กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา   
วันที่สอง     สนามบินมิวนิค – โฮเอินชวังเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค
วันที่สาม     มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก– ฮัลล์สตัทท์- Ceske Budejovice
วันที่
สี่         Ceske Budejovice - เชสกี้ ครุมลอฟ  - เมืองคาร์โลวี่ วารี – ปราก สาธารณรัฐเช็ก                           
วันที่ห้า       สะพานชาร์ลส์ – ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย  - ปราสาทบาติสลาว่า
วันที่
หก       บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส
วันที่เจ็ด      บูดาเบส - Castle Hill – ป้อมชาวประมง - ล่องแม่น้ำดานูบ
วันที่แปด     ท่าอากาศยานโดฮา  –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก0-2 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ
24-31 ก.ค. 61 49,900 ราคาเด็ก0-2 ปี
ราคาเด็ก 0-2 ปี /Infant
20,000 บาท

 
12,500 25  
4-11 ก.ย. 61 49,900 12,500 25  
18-25 ก.ย. 61 49,900 12,500 25  
9-16 ต.ค. 61 49,900 12,500 25  
18-25 ต.ค. 61 49,900 12,500 25  
15-22 พ.ย. 61 49,900 12,500 25  
29พ.ย. – 6 ธ.ค. 61 49,900 12,500 25  
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>