ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน4คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7วัน4คืน
ราคา: 40,900 บาท
รหัสทัวร์: EU CD EK010 7D4N EK

รหัสโปรแกรม : EU CD EK010 7D4N EK

กำหนดการเดินทาง
วันแรก       กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง     ดูไบ–หอไอเฟล–ถนนชองเชลิเช–
พีระมิดแก้วหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์–ล่องเรือบาโตมุช
วันที่สาม     La Vallee Village Outlet-แกลลอเรียลาฟาแยตต์                                           
วันที่สี่         เมืองบรูจจ์–ศาลาว่าการเมือง–หอประชุมสงฆ์–กรุงบรัสเซลส์–อะตอมเมียม-จัตุรัสกรองปลาซ
วันห้า          หมู่บ้านกีธูร์น–ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น-อัมสเตอร์ดัม
วันที่หก       อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-จัตุรัสแดม-หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์-สนามบิน
วันที่เจ็ด      ดูไบ-กรุงเทพฯ                                                                                        


อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ราคา เด็กอายุต่ำกว่า12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)
พักเดียว
กรกฎาคม
2561
18-24 /
 24-30 ก.ค. 61
42,900 40,900 10,000
สิงหาคม
2561
7-13 ส.ค. 61 42,900 40,900 10,000


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>