ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน
ราคา: 57,900 บาท
รหัสทัวร์: EU CD EK002 RUSSIA MOSCOW 8D5N

รหัสโปรแกรม :  EU CD EK002 RUSSIA MOSCOW 8D5N

กำหยดการเดินทาง
วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง      สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท
วันที่สาม      พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ -  โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
                   - หอระฆังพระเจ้าอีวาน  สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส 
วันที่
สี่          สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้  - จตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ
วันที่
ห้า        มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว
วันที่
หก        พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
วันที่เจ็ด       พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค -  Outlet Village
วันที่
แปด      ดูไบ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุต่ำกว่า
12 ปีไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
พฤษภาคม
2561
7-14/11-18/15-22
17-24 / 22-29 พ.ค.
25 พ.ค. – 1 มิ.ย. 61
26 พ.ค. – 2 มิ.ย. 61
28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 61
29 พ.ค. – 5 มิ.ย. 61
57,900 55,900 10,000
กรกฎาคม 2561 24-31 ก.ค.
25 ก.ค. – 1 ส.ค. 61
57,900 55,900 10,000
สิงหาคม 2561 8-15 ส.ค. 61
10-17 ส.ค.61
57,900 55,900 10,000<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>