ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน5คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน5คืน
ราคา: 75,900 บาท
รหัสทัวร์: EU WCT WTG1108K 8D5N TG

รหัสโปรแกรม : EU WCT WTG1108K 8D5N TG

กำหนดการเดินทาง

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง ริค – พอนเทสินา – นั่งรถไฟเส้นทางเบอร์นิน่า - (เส้นทางมรดกโลก)  – ทิราโน – เซนต์มอริทซ์ – คูร์ / ดาวอส
วันที่สาม คูร์ – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - เซอร์แมท – ชมเมือง
วันที่สี่ เซอร์แมท – ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – สวิสฯ ริเวียร่า  โลซานน์ – เบิร์น
วันที่ห้า เบิร์น – นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา – อินเทอลาเค่น – ซุก
วันที่หก ซุก – ลูเซิร์น – น้ำตกไรน์ – ซูริค
วันที่เจ็ด ซูริค – กรุงเทพฯ
วันที่แปด กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
( มีเตียงเสริม )
                  พักท่านเดียว / ห้อง
                      จ่ายเพิ่ม
 
พ.ค.-มิ.ย. 2561 75,900 75,900 75,900 16,900
 <<<< "WE MAKE  HAPPINESS AND IMPRESSION  FORYOU" >>>>