ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน6คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9วัน6คืน
ราคา: 85,555 บาท
รหัสทัวร์: EU GG GG02 9D6N EK

รหัสสินค้า : EU GG GG02 9D6N EK

กำหนดการเดินทาง

วันที่แรก       กรุงเทพฯ –  โรม(อิตาลี)

วันที่สอง       โรม – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ –วิหารแพนเธออน  –  ปิซ่า

วันที่สาม       เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส –
                    สะพานถอนลมหายใจ – 
จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค 

วันที่สี่           เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ )

วันที่ห้า         พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี  –  สวิสสฟิงซ์ –  ลูเซิร์น

ที่หก            เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง – ดิจอง 

วันที่เจ็ด       ดิจอง  – รถไฟด่วน TGV –  พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ถนนชองเอลิเซ่  – ประตูชัยปารีส
                    -
 อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู

วันที่แปด      ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ้ง

วันที่เก้า        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่
(พักห้องคู่)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 
 
28 ก.ค. – 5 ส.ค. (วันอาสาฬหบูชา และ วันเฉลิมฯร.10) 89,900 15,000  
11 – 19 ส.ค. 61 (วันแม่แห่งชาติ) 85,900 15,000  
29 ก.ย. – 7 ต.ค.61 85,555 15,000  
20 – 28 ต.ค. (วันปิยะมหาราช) 85,555 15,000  
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>