ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิต 8วัน5คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิต 8วัน5คืน
ราคา: 55,900 บาท
รหัสทัวร์: EU ZG MXP02 EXCLUSIVE 8D5N SQ

รหัสโปรแกรม : EU ZG MXP02 EXCLUSIVE 8D5N SQ
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
วันที่สอง สิงคโปร์ - มิลาน – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้ 
วันที่สาม เวนิส – มิลาน - ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล
วันที่สี่ ลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ดิจอง
วันที่ห้า ดิจอง – กรุงปารีส –พระราชวังแวร์ซายส์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE
วันที่หก ปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโตมุซ
วันที่เจ็ด สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สิงคโปร์
วันที่แปด สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ 
อัตราค่าบริการ


 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
20 – 27 มีนาคม 2561 55,900 55,900 54,900 8,500 37,900
12 – 19 เมษายน 2561 64,900 64,900 63,900 11,000 44,900
01 – 08 พฤษภาคม 2561 55,900 55,900 54,900 8,500 37,900
29พฤษภาคม –05มิถุนายน 61 55,900 55,900 54,900 8,500 37,900<<<< "WE MAKE  HAPPINESS AND IMPRESSION  FORYOU" >>>>