ทัวร์เอธิโอเปียน 8วัน5คืน

ทัวร์เอธิโอเปียน 8วัน5คืน
ราคา: 87,980 บาท
รหัสทัวร์: EU BV ETHIOPIA ADDIS ABABA 8D5N ET
รหัสโปรแกรม : EU BV ETHIOPIA ADDIS ABABA 8D5N ET
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – แอดดิส อาบาบา 
วันที่สอง แอดดิส อาบาบา 
วันที่สาม บาฮีดาร์ - ทะเลสาบทานา - น้ำตกบลูไนล์
วันที่สี่ กอนดาร์
วันที่ห้า ลาลิเบลล่า
วันที่หก  อักซุม
วันที่เจ็ด แอดดิส อบาบา - กรุงเทพฯ         
วันที่แปด กรุงเทพฯ   


อัตราค่าบริการ


กำหนดวันเดินทาง
(คณะเดินทางอย่างต่ำ 10 ท่าน)
กำหนดวันเดินทาง
(คณะเดินทางอย่างต่ำ 15 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม
87,980.- 87,180.- 12,000.-<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>