สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน

สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน
ราคา: 76,900 บาท
รหัสทัวร์: EU-CV8.1-GRAND SWISS-9D-EK

รหัสโปรแกรม:EU-CV8.1-GRAND SWISS-9D-EK
กำหนดการเดินทาง

วันแรก          กรุงเทพ ฯ

วันที่สอง       กรุงเทพ ฯ - ซูริค - ชไตน์อัมไรน์ - น้ำตกไรน์ - อินเทอร์ลาเก้น

 วันที่สาม      อินเทอลาเก้น - ยอดเขาจุงเฟรา - กลินเดอร์วาลว์ - ลูเซิร์น

วันที่สี่            ลูเซิร์น - ท่าเรือวิทซ์เนา - ยอดเขาริกิ - ลูเซิร์น

วันที่ห้า         ลูเซิร์น - วาดุซ - รถไฟเบอร์นินา - กลาเซียเอ็กซ์เพลส - แทซ

วันที่หก         แทซ - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เซอร์แมท - มองเทรอ
วันที่เจ็ด          โลซานน์ - เจนีวา - เบิร์น - ซูริค

วันที่แปด         ซูริค - กรุงเทพฯ

วันที่เก้า           กรุงเทพ ฯ
อัตราค่าบริการ

อัตราค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
17-25 พ.ย.
3-11 ธ.ค.
76,900.- 12,500.-
28 ธ.ค. – 5 ม.ค. 86,900.-

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>