ทัวร์ฮ่องกง คุณหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง5วัน4คืน

ทัวร์ฮ่องกง คุณหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง5วัน4คืน
ราคา: 23,900 บาท
รหัสทัวร์: CH-SPR-FD-KMG002-5D4N

รหัสโปรแกรม : CH-SPR-FD-KMG002-5D4N
ทัวร์ฮ่องกง คุณหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง5วัน4คืน
กำหนดการเดินทาง
วันแรก      กรุงเทพฯ - คุนหมิง  - ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่
วันที่สอง    ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม   -  ลี่เจียง
สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง                           

วันที่สาม    ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)  -  IMPRESSION
อุทยานน้ำหยก  -ร้าน ใบชา -  ต้าหลี่

วันที่สี่        ต้าลี่  -  คุนหมิง  -  บัวหิมะ  - ตำหนักทอง -  ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง
วันที่ห้า      คุนหมิง  -ร้านผ้าไหม -  กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่าสิบสองขวบ พักเดี่ยว
10-14 สิงหาคม 2560  ( วันแม่ )   25,900  บาท       25,900  บาท 5,000 บาท
21-25  ตุลาคม 2560  (วันปิยะ)   23,900  บาท       23,900 บาท 5,000 บาท
30ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561   (ปีใหม่)   25,900 บาท       25,900บาท   5,000 บาท


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>