ทัวร์จีน ทิเบต ดินแดนแห่งหลังคาโลก 6วัน5คืน

ทัวร์จีน ทิเบต ดินแดนแห่งหลังคาโลก 6วัน5คืน
ราคา: 32,888 บาท
รหัสทัวร์: CN GO 3U 6D5N 3U

รหัสโปรแกรมทัวร์ : CN GO 3U 6D5N 3U
  • ทิเบต พระราชวังโปตาลา พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
  • ทิเบต ทะเลสาบหยางหู ทะเลสาบที่มีน้ำที่ใส ดั่งเป็นอัญมณีที่มีสีฟ้าอมเขียว
  • เฉิงตู ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี แหล่งแบรนด์เนม ถนนคนเดินซุนซีลู
กำหนดการเดินทาง
วันแรก       กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)(17.30-22.00)
วันที่สอง    เฉิงตู(สนามบินเฉิงตุซวงหลิว)-ลาซา(สนามบินลาซากุงการ์)(08.30-10.55)-พระราชวังโหลวปูหลินคา
วันที่สาม    พระราชวังโปตาลากง-อารามโจคัง-ตลาดบาร์ฆอร์-อารามเซรา
วันที่สี่        ลาซา-ทะเลทราบหยางหู- ลาซา
วันที่ห้า       ลาซา(สนามบินลาซากุงการ์)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตุซวงหลิว)(10.35-12.35)-ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซุนซีลู่
วันที่หก      ร้านยางพารา-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตุซวงหลิว)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(14.40-16.35)


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
วันที่ 02-07 พฤศจิกายน 2561 32,888.- 6,000.-
วันที่ 21-26 พฤศจิกายน 2561 32,888.- 6,000.-
วันที่ 07-12 ธันวาคม 2561 32,888.- 6,000.-
วันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 04 มกราคม 2562 37,888.- 6,000.-

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>