ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน4คืน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 5วัน4คืน
ราคา: 23,900 บาท
รหัสทัวร์: CN SPL KMG002 5D4N FD

รหัสโปรแกรม : CN SPL KMG002 5D4N FDกำหนดการเดินทาง
วันแรก             กรุงเทพฯ - คุนหมิง  - ต้าหลี่ - หมู่บ้านซีโจว
วันที่สอง           ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม   -  ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง -
                        เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่สาม           ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)  -  IMPRESSION  - อุทยานน้ำหยก  -ร้านใบชา -  ต้าหลี่
วันที่สี่               ต้าลี่  -  คุนหมิง  -  บัวหิมะ  - ตำหนักทอง -  ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้ง
วันที่ห้า             คุนหมิง  -ร้านผ้าไหม -  กรุงเทพฯ   
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน เด็กอายุต่ำกว่าสิบสองขวบ พักเดี่ยว
26 ก.ค. – 30 ก.ค. 2561   23,900 บาท       23,900บาท  5,000 บาท
9 ส.ค. – 13 ส.ค. 2561   24,900 บาท       24,900บาท  5,000 บาท
29 ธ.ค. – 2 ม.ค.  2562   25,900 บาท       25,900บาท  6,000 บาท

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>