ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 5วัน3คืน

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 5วัน3คืน
ราคา: 13,900 บาท
รหัสทัวร์: CN ZG KWL01 5D4N CZ

รหัสโปรแกรม : CN ZG KWL01 5D4N CZกำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุ้ยหลิน
วันที่สอง       กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านผ้าไหม – สวนฉวนซาน –
                     ถ้ำทะลุ - ร้านบัวหิมะ – ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
วันที่สาม       เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – ร้านหยก – เขาเซียงกง  - เมืองหยางซั่ว
                     - ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)
วันที่สี่            ล่องแพแม่น้ำอี๋หลง – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – กุ้ยหลิน – เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง - 
                     ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน
วันที่ห้า          สนามบินกุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
 เด็กอายุไม่เกิน18ปี พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
11 – 15 กรกฎาคม 2561 13,900 13,900 3,000 6,900
01 – 05 สิงหาคม 2561 13,900 13,900 3,000 6,900
22 – 26 สิงหาคม 2561 13,900 13,900 3,000 6,900
05 – 09 กันยายน 2561 14,900 14,900 3,000 6,900
26 – 30 กันยายน 2561 14,900 14,900 3,000 6,900
17 – 21 ตุลาคม 2561 15,900 15,900 3,500 7,900
31 ต.ค. – 04 พ.ย.2561 15,900 15,900 3,500 7,900

 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>