ทัวร์จีน เฉิงตู.. ผัดหอยลาย 5วัน3คืน

ทัวร์จีน  เฉิงตู.. ผัดหอยลาย 5วัน3คืน
ราคา: 18,999 บาท
รหัสทัวร์: CN SSH SHMUCTU6 5D3N MU

รหัสโปรแกรม : CN SSH SHMUCTU6 5D3N MU
กำหนดการเดินทาง
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ-เฉิงตู - เมืองโบราณหวงหลงซี-เมืองพระตะวันออกเล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต ง้อไบ๊
วันที่สาม ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)-องค์ผู่เสียนทรงช้าง-ง้อไบ๊-วัดเป้ากั๋ว
วันที่สี่ ง้อไบ๊-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ศูนย์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่ห้า ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก GLOBAL CENTER -ร้านหมอนยางพารา-ถนนโบราณจินหลี่-ถนนคนเดินชุนซีลู่-ร้านผ้าไหม-เฉิงตูกรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ 
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2561 18,999 บาท 18,999 บาท 3,000 บาท 11,999 บาท

<<<< "WE MAKE  HAPPINESS AND IMPRESSION  FORYOU" >>>>