ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง 5วัน 3คืน

ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง 5วัน 3คืน
ราคา: 17,888 บาท
รหัสสินค้า: CN IJP XW-X11 5D3N XW
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : CN IJP XW-X11 5D3N XW
กำหนดการเดินทาง
วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง ซีอาน สุสานกองทัพฉินซี (รวมรถ) ลั่วหยาง 
วันที่สาม ลั่วหยาง เติงเฟิง วัดเส้าหลิน นั่งรถราง ป่าเจดีย์ โชว์กังฟู ประตูหลี้จิ่ง ถ้ำหลงเหมิน หลิงเป่า
วันที่สี่ หลิงเป่า ซีอาน เจดีย์ห่านป่าเล็ก พิพิธภัณฑ์ซีอาน จัตุรัสห่านป่าใหญ่ จัตุรัสหอกลอง ถนนคนเดินหุยเหมิน สนามบินซีอาน
วันที่ห้า ท่าอากาศยานดอนเมือง
อัตราค่าบริการ


 
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว
24 - 28 Jan 2018 17,888 17,888 17,888 5,000 6,500
31 Jan - 04 Feb 2018 17,888 17,888 17,888 5,000 6,500
28 Feb - 04 Mar 2018 18,888 18,888 18,888 5,000 6,500
07 - 11 Mar 2018 18,888 18,888 18,888 5,000 6,500
14 - 18 Mar 2018 18,888 18,888 18,888 5,000 6,500
21 - 25 Mar 2018 18,888 18,888 18,888 5,000 6,500
 


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>