ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน
ราคา: 23,777 บาท
รหัสทัวร์: KMG01 THE BEST OF KUNMING 6D5N BY TG


รหัสสินค้า : KMG01 THE BEST OF KUNMING 6D5N BY TG
คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจียง แชงกรีล่า นั่งกระเช้าพิชิต 2 หุบเขา พักดี 4ดาว 
เมนูพิเศษ !!! สุกี้ปลาแซลมอน ,สุกี้เห็ดไก่ดำ

กำหนดการเดินทาง

วันแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)- ต้าหลี่ 
วันที่สอง       เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง -
                   ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน
วันที่สาม       หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
วันที่สี่           ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง
วันที่ห้า         ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก 
วันที่หก        ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า18ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า18ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
01 – 06 กุมพาพันธ์ 2561 23,777 23,777 23,777 4,500 15,900
22 – 27 กุมพาพันธ์ 2561 24,777 24,777 24,777 4,500 15,900
01 – 06 มีนาคม 2561 25,777 25,777 25,777 5,000 16,900
22 – 26 มีนาคม 2561 24,777 25,777 25,777 4,500 15,900
 
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>