วีซ่าประเทศอิตาลีหนังสือเดินทาง 
มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ และมีหน้าเหลือไม่ต่ำกว่า 3หน้า หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าไม่ว่าจะมีวีซ่ากลุ่มเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องนำไปแสดงด้วย จะเป็นประโยชน์อยำงยิ่งในการยื่นคำร๎องขอวีซำ 

รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.

 • จำนวน 2 ใบ ฉากหลังสีขาว ขนาดใบหน้าวัดจาก ศรีษะถึง คาง 3 ซม. ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และต้องไม่ซ้ำกับรูปที่มีในเล่มหนังสือเดินทาง 3.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด และ สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า (ถ้ามี) พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • หากเด็กอายุมากกวำ 15 ปี แตํไมํเกิน 20 ปี และยังศึกษาอยูํถึงแม๎มีบัตรประชาชนแล๎ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด๎วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการทำงาน 1 ชุด เป็นภาษาอังกฤษหนังสือรับรองการท้างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป) และขอ หนังสือรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
 • - กรณีลูกจ้าง พนักงานบริษัทใช๎ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยูํเป็นภาษาอังกฤษเทำนั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข๎าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหนํงงาน เป็นต๎น (เอกสารต๎องออกไมํเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซำ เชํน ยื่นวีซำ 22 ม.ค. เอกสารต๎องออก 22 ก.พ. เป็นต๎นไป) ** ส้าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ต่้ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ **
 • กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช๎หนังสือรับรองการทำงานจะต๎องคัดเป็นภาษาอังกฤษเทำนั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหนํง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหนํวยงาน หรือ องค์กร พร๎อมใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด (เอกสารต๎องออกไมํเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซำ เชํน ยื่นวีซำ 22 ม.ค. เอกสารต๎องออก 22 ก.พ. เป็นต๎นไป) ** ส้าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ต่้ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ **
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช๎สำเนาทะเบียนการค๎า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค๎า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ๎าของกิจการ พร๎อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ใช๎หนังสือจดทะเบียนบริษัท, หนังสือจดทะเบียนห๎างหุ๎นสํวน (คัดสำเนาไมํเกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซำ) ที่มีชื่อของผู๎ที่จะยื่นวีซำอยูํในเอกสารด๎วย เจ้าของร้านค้า : ใช๎ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403 ที่มีชื่อของผู๎ที่จะยื่นวีซำอยูํในเอกสารด๎วย
 • กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน - หากไมํมีอาชีพหรือเป็นแมํบ๎าน ใช๎เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร๎อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส 
  - หากสมรสโดยไมํจดทะเบียน ใช๎เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร๎อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร๎อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไมํมีบุตรด๎วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได๎จดทะเบียน
 • กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต๎องมีผู๎สนับสนุนคำใช๎จำย พร๎อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด๎านการเงินของผู๎รับรอง พร๎อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองคำใช๎จำยให๎แกํผู๎เดินทางพร๎อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต๎น ควรมีความสัมพันธ์ใกล๎ชิด หรือญาติใกล๎ชิด (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไมํสามารถสืบได๎ หรือไมํเป็นความจริง ทำนอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร๎องขอวีซำนี้) (เอกสารต๎องออกไมํเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซำ เชํน ยื่นวีซำ 22 ม.ค. เอกสารต๎องออก 22 ก.พ. เป็นต๎นไป)
 • กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
  - ใช๎หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก
 • กรณีเกษียณอายุ ใช๎สำเนาบัตรข๎าราชการบำนาญ
 • ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได๎ตํอเดือน พร๎อมหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เชํน ภาพถำย , สัญญาเชำ , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย , เอกสารการเสียภาษี
** ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ "TO WHOM IT MAY CONCERN" แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต**
 • เด็ก สำเนาสูติบัตร 1 ชุด และหนังสือรับรองจากโรงเรียน เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด* กรณีที่บิดาหรือ มารดาคนใดคนหนึ่งมิได้เดินทางพร้อมบุตร * โปรดเพิ่ม หนังสือยินยอม ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศโดยทางอำเภอเป็นผู้ออกให้ พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ,หลักฐานการงานและการเงิน ของผู้ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมเด็ก
 
*ก่อนการยื่นวีซ่าทุกครั้งทางบริษัทฯ จะขอสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลังอีกครั้งให้เป็นวันที่ปัจจุบัน โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น 
* การพิจารณาว่าจะได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น เป็นดุลยพินิจของแต่ละสถานทูต การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาง่ายขึ้น
* สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ หรือเก็บหนังสือเดินทางมาทำ REPORT หลังเดินทางแล้ว
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.