ทัวร์เกาหลี หมู่บ้านเทพนิยาย ลอตเต้ ONE NOUNT 5วัน3คืน

ทัวร์เกาหลี หมู่บ้านเทพนิยาย ลอตเต้ ONE NOUNT 5วัน3คืน
ราคา: 16,900 บาท
รหัสสินค้า: KR CU EASY LANLA SPRING IN KOREA 5D3N 7C
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : KR CU EASY LANLA SPRING IN KOREA 5D3N 7C
สนุกกับไอซ์สเก็ตที่ิ ONE MOUNT SNOW PARK
ตระการตากับ หมู่บ้านเทพนิยาย
สวนสนุกล้อตเต้

กำนดการเดินทาง

วันแรก            กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง          อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - CHINA TOWN – ONE MOUNT SNOW PARK
วันที่สาม          COSMETIC SHOP – ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ - ทงแดมุน
วันที่สี่             ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) +        
                      ชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบ็อค – DUTY FREE – คลองชองเกชอน –  ช้อปปิ้งเมียงดง 
วันที่ห้า            ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ  3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
                      - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ   

อัตราค่าบริการ

 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
พักเดี่ยว
08 – 12 มีนาคม 2561 16,900.- 5,500.-
11 – 15 มีนาคม 2561 16,900.- 5,500.-
12 – 16 มีนาคม 2561 16,900.- 5,500.-
13 – 17 มีนาคม 2561 16,900.- 5,500.-
18 – 22 มีนาคม 2561 16,900.- 5,500.-
19 – 23 มีนาคม 2561 16,900.- 5,500.-
*** ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก ***
ราคาอื่นๆ
  1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 7,900 บาท
  2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 7,900 บาท<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>