ทัวร์เกาหลี โคโยตี้ 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี โคโยตี้ 5วัน 3คืน
ราคา: 23,900 บาท
รหัสสินค้า: KR-VWL-COYOTE-5D-3N-OZ
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : KR-VWL-COYOTE-5D-3N-OZ
กำหนดการเดินทาง

วันแรก        กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง     เกาะนามิ( WINTER LOVE SONG )–สกีรีสอร์ท – ซูวอน
วันที่สาม     สตรอเบอรรี่ฟาร์ม-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ชุดฮันบก
วันที่สี่         ศูนยโสม- เครื่องสำอางเกาหลี –บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค
                  –คลองชองเกชอน-ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง    

วันที่ห้า       หมู่บ้านบุกชนฮันอก -ศูนย์สมุนไพร –RED PINE–ดิวตี้ฟรี
                  -ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
กำหนดเดินทาง
สายการบินเอเชียน่า (OZ)
หรือโคเรียนแอร์ (KE)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ
2-3 ท่าน
เด็กต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(เสริมเตียง) เด็กต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่2ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
3-7,10-14,17-21,24-28 ม.ค
30ม.ค.-03 ก.พ.61
23,900 23,900 23,900 22,900   6,900
7-11,21-25,28กพ.-04มี.ค61 23,900 23,900 23,900 22,900
14-18ก.พ. 61 25,900 25,900 25,900 24,900
7-11 มี.ค 61 23,900 23,900 23,900 23,900

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>