ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์...รัสเชีย 6วัน4คืน

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์...รัสเชีย 6วัน4คืน
ราคา: 54,900 บาท
รหัสทัวร์: RS BT BT-RUS01 6D4N TG

รหัสโปรแกรม: RS BT BT-RUS01 6D4N TG
กำหนดการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
วันที่สอง เมืองมอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน-โบถส์อัสสัมชัญ-พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์-จัตุรัสแดง-ห้างสรรพสินค้า GUM-ถนนอาร์บัตสตรีท-ชมการแสดงละครสัตว์
วันที่สาม สถานนีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก-วิหารเซนต์ไอแซค-ป้อมปิเตอร์ และปอล
วันที่สี่ พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังฤดูหนาว-พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ-โบสถ์หยดเลือด
วันที่ห้า สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองมอสโคว์-ตลาดอิสไมโลโว่ - สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว
วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ


 
วันเดินทางราคา รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย(TG)
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
06 ต.ค. 61 11 ต.ค. 61 TG974/TG975 56,900 56,900 55,900 6,000
18 ต.ค. 61 23 ต.ค. 61 TG974/TG975 56,900 56,900 55,900 6,000
03 พ.ย. 61 08 พ.ย.61 TG974/TG975 54,900 54,900 53,900 6,000
17 พ.ย. 61 22 พ.ย.61 TG974/TG975 54,900 54,900 53,900 6,000
08 ธ.ค.61 13 ธ.ค.61 TG974/TG975 55,900 55,900 54,900 6,000
22 ธ.ค.61 27 ธ.ค.61 TG974/TG975 55,900 55,900 54,900 6,000<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>