ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5วัน3คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5วัน3คืน
ราคา: 38,998 บาท
รหัสทัวร์: RS IJP TG93 5D3N TG

รหัสโปรแกรม : RS IJP TG93 5D3N TG


กำหนดการเดินทาง
วันแรก         กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำ Moskva
วันที่สอง       มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล -
                    ห้างกุม – อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบัต
วันที่สาม       มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET –
                    ชมโชว์ละครสัตว์
วันที่สี่           มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์
วันที่ห้า         สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง
 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0 - 2 ปี(ไม่เสริมเตียง
พักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม /
เดินทางท่านเดียว
22-26  สิงหาคม  61 38,988  
ราคาเด็กไม่เกิน2ขวบ Infant
ราคา 15,000 บาท
5,000
5 - 9    กันยายน  61 39,998 5,000
12-16  กันยายน 61 39,998 5,000
7–11   พฤศจิกายน 61 39,998 5,000
21–25  พฤศจิกายน 61 39,998 5,000
12-16   ธันวาคม  61 39,998 5,000
 <<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>