ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน7คืน EK

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน7คืน EK
ราคา: 75,900 บาท
รหัสสินค้า: EU-GO010- ITALY –SWITZERLAND 10D-7N-EK
สถานะสินค้า:

รหัสโปรเเกรมทัวร์ : ​EU-GO010- ITALY –SWITZERLAND 10D-7N-EK
ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน
ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล
เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก    บนเกาะเวนิส (Venice) พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau)
มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส
ตื่นตาตื่นใจกับพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace)

กำหนดการเดินทาง
วันแรก   กรุงเทพฯ – ดูไบ  
วันที่สอง  ดูไบ – โรม – วาติกัน – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ 
วันที่สาม  โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่าฃ
วันที่สี่       ปิซ่า – เกาะเวนิส – เมสเตร้
วันที่ห้า     เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน
วันที่หก     ยอดเขาจุงเฟรา –
สตราสบูร์ก
วันที่เจ็ด    สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – มงมาร์ต  
วันที่แปด   พระราชวังแวร์ซายน์ – มหาวิหารนอเตรอดาม – ล่องเรือแม่น้ำแซน
วันที่เก้า    ประตูชัย – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม –  ช้อปปิ้ง – สนามบิน
วันที่สิบ     ดูไบ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
                            อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 75,900.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 75,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 75,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
75,900.-
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ 20,000.-
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท )
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
80,000.-
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>