ทัวร์ยุโรป ยุโรปแอลป์ 8 วัน TG จุงเฟรา

ทัวร์ยุโรป ยุโรปแอลป์ 8 วัน  TG  จุงเฟรา
ราคา: 59,900 บาท
รหัสสินค้า: EU WCT WTG0308J 8D TG
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : EU WCT WTG0308J 8D TG

กำหนดการเดินทาง

วันที่1             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่2             แฟรงก์เฟิร์ต – ทิทิเซ่
วันที่ 3            ทิทิเซ่ - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
                      ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – อินเทอลาเค่น
วันที่4
             อินเทอลาเค่น - วาดุส - อินส์บรูก -ซอลส์เบิร์ก  
วันที่5             ซอลเบิร์ก – ฮัลสตัทซ์ - อินกอลสตาคท์ – มิวนิค
วันที่6             มิวนิค - โอเบอรามาเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - จตุรัสมาเรียนพลัส 
วันที่ 7            มิวนิค – กรุงเทพฯ         
วันที่8             กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
เดินทาง
 
ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า
12 ปี

พักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า
12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม )
พักท่านเดียว
/ ห้อง จ่ายเพิ่ม

 
15-22 มีนาคม 2561 59,900 59,900 59,900 16,500

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>