ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน
ราคา: 99,900 บาท
รหัสสินค้า: EU GG GG09 9D EK
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : EU GG GG09 9D EK

กำหนดการเดินทาง

วันที่แรก        กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี)
วันที่สอง        มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
วันที่สาม        อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส
GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT – เดินเที่ยวชมเมือง
                     – ช้อปปิ้ง
วันที่สี่            นั่งกระเช้า CABLE CAR พิซิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลานหิมะ – นั่งรถไฟลงจากเซอร์แมทซ์ – มองเทรอซ์
                     –  ปราสาทซิลลอง – โลซานน์ – ศาลาไทย –มหาวิทยาลัยโลซาน
วันที่ห้า          โลซานน์ – เจนีวา– นาฬิกาดอกไม้ – เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น – บ้านไอซไตน์ – อินเทอร์ลาเค่น – ช๊อปปิ้ง
วันที่หก          พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – ลูเซิร์น 
วันที่เจ็ด         ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงห์โต – สะพานไม้คาเปล– ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง
วันที่เปด        ซูริก – เมืองซุก  – กรุงเทพฯ
วันที่เก้า         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ

 
  แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน โดย EMIRATES  
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่
(พักห้องคู่)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 
 
วันที่  7 – 15 เมษายน 2561 99,900 23,000  
วันที่ 14 – 22 เมษายน 2561 99,900 23,000  

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>