ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน
ราคา: 75,999 บาท
รหัสสินค้า: EU GG GG02 (D) 9D EK
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : EU GG GG02 (D) 9D EK

กำหนดการเดินทาง
วันแรก            กรุงเทพฯ – ปารีส
วันที่สอง        ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  –ล่องเรือแม่น้ำแซน – ชมเมือง– อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู
วันที่สาม        ชั้น 2 ของ หอไอเฟิล – ประตูชัย – ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ รถไฟด่วน TGV – ดิจอง
วันที่สี่             ดิจอง – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต  (สวิตเซอร์แลนด์)
วันที่ห้า         ลูเซิล์น – ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – อินเทอร์ลาเก้น
วันที่หก          อินเทอร์ลาเก้น– มิลาน – เวนิส 
วันที่เจ็ด         เวนิส–  ปีซ่า – หอเอนปีซ่า  
วันที่แปด        ปีซ่า – โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
วันที่เก้า          กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าบริการ

 
  ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน โดย EMIRATES  
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่
(พักห้องคู่หรือห้องสามคน)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 
 
วันที่ 10  – 18 ก.พ.  //  18 – 26 ก.พ. //
24 ก.พ. – 4 มี.ค. 61
75,999 15,000  
วันที่ 3 – 11 มี.ค.  //  17 – 25 มี.ค.  // 24 มี.ค.  – 1 เม.ย.  //  30 มี.ค. 7 เม.ย. 61 75,999 15,000  

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>