ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตฯ 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตฯ 9 วัน 6 คืน
ราคา: 72,900 บาท
รหัสสินค้า: EU GG PRO2 9D6N QR
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : EU GG PRO2 9D6N QR

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง          กรุงเทพฯ – มิลาน

วันที่สอง            มิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
วันที่สาม           เกาะเวนิส – ซานมาร์โค  –  สะพานถอนหายใจ
วันที่สี่                เวนิส –อินส์บรุค – หลังคาทองคำ – ซาลสเบิร์ก  –   สวนมิราเบล  – บ้านโมสาร์ท
วันที่ห้า              ฮัลล์ทัทท์  –  ฟุสเซ่น 
วันที่หก              ปราสาทนอยชวานสไตน์ –ลูเซิร์น -  สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์สิงโต
วันที่เจ็ด             ลูเซิล์น – ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – อินเทอร์ลาเก้น
วันที่แปด            ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์– กรุงเทพฯ
วันที่เก้า                 กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
 
  อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน
โดย QATAR AIRWAYS
 
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่
(พักห้อง 2-3 ท่าน)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 
 
วันที่ 10 – 18 เมษายน 61 72,900 11,000  


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>