ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9 วัน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9 วัน
ราคา: 85,900 บาท
รหัสสินค้า: EU GG GG02 9D QR
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : EU GG GG02 9D QR

กำหนดการเดินทาง

วันที่แรก (1)    กรุงเทพฯ –  โรม(อิตาลี)

วันที่สอง (2)    โรม – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ –วิหารแพนเธออน  –  ปิซ่า

วันที่สาม(3)     เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ –  

                    จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค 

วันที่สี่(4)        เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ )

วันที่ห้า(5)       พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี  –  สวิสสฟิงซ์ –  ลูเซิร์น

ที่หก (6)         เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง – ดิจอง 

วันที่เจ็ด (7)     ดิจอง  – รถไฟด่วน TGV –  พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ถนนชองเอลิเซ่  – ประตูชัยปารีส –

                      อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู

วันที่แปด(8)     ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ้ง

วันที่เก้า(9)       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)


อัตราค่าบริการ
  อิตาลี  สวิตเซอร์แลนด์  ฝรั่งเศส 9 วัน 
 โดย QATAR AIRWAYS
 
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่
(พักห้องคู่)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 
 
 5 – 13 เม.ย. (วันจักรีและวันสงกรานต์) 89,900 15,000  
 7 – 15 เม.ย. (วันสงกรานต์)  89,900 15,000  
21 – 29 เม.ย. 85,900 15,000  
28 เม.ย. – 6 พ.ค.(วันแรงงาน) 89,900 15,000  

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>