ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เวียนนา 8วัน5คืน

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เวียนนา 8วัน5คืน
ราคา: 51,900 บาท
รหัสสินค้า: EU ZG VIE01 8D5N BR
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU ZG VIE01 8D5N BR
กำหนดการเดินทาง
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
วันที่สาม ชาลซ์บูร์ก – ฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ
วันที่สี่ เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาร์
วันที่ห้า ปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์
วันที่หก บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา
วันที่เจ็ด เวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ – สนามบินเวียนนา
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 อัตราค่าบริการ
 


 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
15 – 22 มีนาคม 2561 51,900 51,900 50,900 9,000 33,900
24 – 31 มีนาคม 2561 51,900 51,900 50,900 9,000 33,900
02 – 09 เมษายน 2561 51,900 51,900 50,900 9,000 33,900
09 – 16 เมษายน 2561 59,900 59,900 58,900 11,000 39,900
14 – 21 เมษายน 2561 59,900 59,900 58,900 11,000 39,900
05 – 12 พฤษภาคม 2561 51,900 51,900 50,900 9,000 33,900<<<< "WE MAKE  HAPPINESS AND IMPRESSION  FORYOU" >>>>