ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ บินตรงสู่เยอรมัน 8วัน5คืน

ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ บินตรงสู่เยอรมัน 8วัน5คืน
ราคา: 67,900 บาท
รหัสสินค้า: EU ZG MUC01 8D5N TG
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU ZG MUC01 8D5N TG
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง มิวนิค- ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค – GOLDEN ROOF
วันที่สาม อินส์บรูค – เบิร์ชเทสกาเด้น – ซาลส์บวร์ก  - สวนมิราเบล
วันที่สี่ ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เวียนนา –โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์นทเนอร์
วันที่ห้า เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – เชสกี้ ครุมลอฟ 
วันที่หก ครุมลอฟ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน  - ศาลาว่าการเมืองมิวนิค
วันที่เจ็ด มิวนิค – สนาม ALLIANZ ARENA - กรุงเทพฯ 
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯอัตราค่าบริการ

 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
10 – 17 เมษายน 2561 67,900 67,900 66,900 10,000 39,900
13 – 20 เมษายน 2561 67,900 67,900 66,900 10,000 38,900<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>