ทัวร์ยุโรป เที่ยวสุดคุ้ม ยุโรป 3 ประเทศ 8วัน5คืน

ทัวร์ยุโรป เที่ยวสุดคุ้ม ยุโรป 3 ประเทศ 8วัน5คืน
ราคา: 45,999 บาท
รหัสสินค้า: EU ZG FRA01 8D5N EY
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU ZG FRA01 8D5N EY
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
วันที่สอง อาบูดาบี-สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต – มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต – นูเรมเบิร์ก 
วันที่สาม นูเรมเบิร์ก - คาร์โลวี วารี – ปราก – ย่านเมืองเก่า
วันที่สี่ ปราสาทปราก – วิหารเซนต์วิตุส – เชสกี้ ครุมลอฟ  
วันที่ห้า เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – พระราชวังเชินบรุนน์ – โบสถ์สเตเฟ่นส์ 
วันที่หก ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น 
วันที่เจ็ด ปราสาทนอยชวานสไตน์ – นครมิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – สนามบินมิวนิค 
วันที่แปด อาบูดาบี – กรุงเทพฯ
 


อัตราค่าบริการ

 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
29มกราคม–05 กุมภาพันธ์ 61 45,999 45,999 44,999 8,000 25,999
13 – 20 เมษายน 2561 55,999 55,999 54,999 10,000 33,999
21 – 28 พฤษภาคม 2561 49,999 49,999 48,999 9,000 29,999



<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>