ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน
ราคา: 59,900 บาท
รหัสสินค้า: EU ITC TG89 WONDER EAST EUROPE 8D5N
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : EU ITC TG89 WONDER EAST EUROPE 8D5N
เยอรมัน        เมืองโฮเอินชวังเกา ชมต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราดิสนีย์แลนด์
ออสเตรีย      อินส์บรุค (Innsbruck) ชมหลังคาทองคำ ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) บ้านเกิดโมสาร์ท 
                   ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก 
เชค              เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ กรุงปราก ปราสาทแห่งปราก  คุทนา โฮรา เมืองธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างเก่าแก่มรดกโลก 
ฮังการี          ดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบเป็นเมืองงดงามติดอันดับโลก

กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง         กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
วันที่
สอง         ท่าอากาศยานมิวนิก เยอรมัน – เมืองโฮเอินชวังเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองอินส์บรูค –
                      ย่านเมืองเก่า Old Town Innsbruck – หลังคาทองคำ 
วันที่
สาม        อินส์บรูค – ฮัลล์สตัทท์ Hallstatt – ซาลซ์บูร์ก Salzburg – สวนมิราเบล – ย่านเมืองเก่า Old Town  
วันที่สี่            ซาลซ์บูร์ก - เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ - ปราก – ย่านเมืองเก่า - ศาลาเทศบาลเมืองเก่า -   
                     นาฬิกาดาราศาสตร์ 
วันที่
ห้า          ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ลส์ – เมืองคุทนา โฮรา –
                     โบสถ์เซนต์บาร์บารา – เวียนนา
วันที่
หก          เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - บูดาเบส  ฮังการี – โบสถ์แมทเธียส
                     ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันที่
เจ็ด        บูดาเปส – เวียนนา ออสเตรีย – สนามบินเวียนนา - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        
วันที่แปด        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี
(พักกับผู้ใหญ่ 2ท่านไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ
18 -25 พฤษภาคม 61 59,900 ไม่มีราคาเด็ก
Infant ไม่เกิน 2 ขวบ 15,000 บาท
12,500 25  
4 - 11 มิถุนายน 61 59,900 12,500 25  
22 - 29 มิถุนายน 61 59,900 12,500 25  


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>