ทัวร์ยุโรป มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน

ทัวร์ยุโรป มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน5คืน
ราคา: 49,999 บาท
รหัสสินค้า: EU ZG DME06 ABSOLUTE RUSSIA 8D5N BY EY
สถานะสินค้า:

รหัสสินค้า : EU ZG DME06 ABSOLUTE RUSSIA 8D5N BY EY
กำหนดการเดินทาง
วันแรก          กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี 
วันที่สอง       มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ - CIRCUS
วันที่สาม      รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน –
                   ป้อมปีเตอร์และปอล
วันที่สี่          พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด –
                  ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
วันที่ห้า        มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว 
วันที่หก        พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต 
วันที่เจ็ด       สนามบินมอสโคว์
วันที่แปด      สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
07 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 49,999 49,999 48,999 10,000 32,999
25กุมภาพันธ์–04มีนาคม 61 49,999 49,999 48,999 10,000 32,999
07 – 14 มีนาคม 2561 49,999 49,999 48,999 10,000 32,999
14 – 21 มีนาคม 2561 49,999 49,999 48,999 10,000 32,999
14 – 21 เมษายน 2561 59,999 59,999 58,999 11,000 41,999
22 – 29 เมษายน 2561 49,999 49,999 48,999 10,000 32,999


<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>