ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ค ฮังการี 7วัน 4คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก  ออสเตรีย เช็ค ฮังการี 7วัน 4คืน
ราคา: 49,900 บาท
รหัสสินค้า: EU IJP QR87 EAST EUROPE 7D4N QR
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU IJP QR87 EAST EUROPE 7D4N QR
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโดฮา
วันที่สอง ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตุส สะพานชาร์ลล์ นาฬิกาดาราศาสตร์ Old Town
วันที่สาม ปราก เซสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ ย่านเมืองเก่า เมืองลินซ์ ออสเตรีย
วันที่สี่ ลินซ์ ฮัลล์สตัท เวียนนา ออสเตรีย
วันที่ห้า เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเบส ฮังการี ล่องแม่น้ำดานูบ
วันที่หก บูดาเบส Castle Hill โบถส์แมทเธียส ป้อมชาวประมง จัตุรัสวีรบุรุษ
วันที่เจ็ด ท่าอากาศยานโดฮา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ


 
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) พักเดี่ยว
16 - 22 Mar 2018 49,900 49,900 47,900 7,800
 

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>