ทัวร์ยุโรป ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกซฟอร์ด 6วัน 3คืน

ทัวร์ยุโรป ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกซฟอร์ด 6วัน 3คืน
ราคา: 39,900 บาท
รหัสสินค้า: EU ITC EY95 LONDON SURPRISE 6D3N EY
สถานะสินค้า:


รหัสสินค้า : EU ITC EY95 LONDON SURPRISE  6D3N EY
ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ อ๊อกซฟอร์ด สแตรทฟอร์ด

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง      กรุงเทพฯ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานอาบูดาบี้ 
วันที่สอง       สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน – ซาลส์บัวรี่ - เสาหิน สโตนเฮนจ์ – เมืองอ๊อกซฟอร์ด - ลอนดอน
วันที่สาม       ซิตี้ทัวร์ลอนดอน -
ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ –
                    ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม – ตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด                                                                
วันที่สี่            อิสระฟรีเดย์เต็มวัน ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย    
วันที่ห้า          ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - สนามบินฮีทโธวร์                                                                             
วันที่หก          ท่าอากาศยานอาบูดาบี –  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
อัตราค่าบริการ
 
วันเดินทาง
 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม
(ห้อง SGL)
ที่นั่ง หมายเหตุ
14 – 19 ก.พ.  39,900  
ไม่มีราคาเด็ก
(เด็กไม่เกิน2ขวบ/Infant 13,000 บาท)
10,500 25  
21 - 26  มี.ค. 41,900 10,500 25  
13 – 18 เม.ย. 55,900 10,500 25  
25 – 30 เม.ย. 41,900 10,500 25  
25 – 30 พ.ค. 39,900 10,500 25  
13  - 18 มิ.ย. 39,900 10,500 25  

 <<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>