ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน
ราคา: 52,900 บาท
รหัสสินค้า: EU DE AT GO MUC001 9D6N EK
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU DE AT GO MUC001 9D6N EK 
กำเนิดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ดูไบ
วันที่สอง มิวนิค – ฟุสเซ่น
วันที่สาม ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
วันที่สี่ ฮัลสตัท – ซาลซ์บูร์ก  
วันที่ห้า เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก  
วันที่หก ปราสาทแห่งปราก – บราติสลาว่า  
วันที่เจ็ด บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันที่แปด เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สนามบิน
วันที่เก้า ดูไบ – กรุงเทพฯ 

อัตราค่าบริการ

 
             อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 52,900.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 52,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,500.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 52,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
52,900.-
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ 18,000.-
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมัน
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท )
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
80,000.-
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>