ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก 8วัน5คืน

ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก 8วัน5คืน
ราคา: 64,500 บาท
รหัสสินค้า: EU BE LU GO BRU002 8D5N TG
สถานะสินค้า:

รหัสโปรแกรม : EU GO BE LU BRU002 8D5N TG 
กำหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – ลักเซมเบิร์ก
วันที่สาม ลักเซมเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟิร์ต
วันที่สี่ แฟรงก์เฟิร์ต – โคโลญ – ดุสเซนดอล์ฟ
วันที่ห้า ดุสเซนดอล์ฟ – อัมส์เตอร์ดัมส์ – ล่องเรือหลังคากระจก 
วันที่หก อัมส์เตอร์ดัมส์ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – บรูจส์ – บรัสเซลล์
วันที่เจ็ด บรัสเซลล์ – สนามบิน
วันที่แปด กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ

 
อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 64,500.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 64,500.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 11,500.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 64,500.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
64,500.-
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ 29,600.-
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศเยอรมัน
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท )
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
80,000.-
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>