ทัวร์ยุโรป 9วัน

ทัวร์ยุโรป 9วัน
ราคา: 76,555 บาท
รหัสสินค้า: EU-GG02-PROMOTION-9D-QR
สถานะสินค้า:

นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เที่ยวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส
แวะเที่ยวมิลาน มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ พร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน

รหัสโปรแกรม : EU-GG02-PROMOTION-9D-QR
กำหนดการเดินทาง

วันที่แรก (1)    กรุงเทพฯ –  โรม(อิตาลี)
วันที่สอง (2)    โรม – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ –วิหารแพนเธออน  –  ปิซ่า
วันที่สาม(3)     เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส
                     – สะพานถอนลมหายใจ
วันที่สี่(4)         เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ )
วันที่ห้า(5)       พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี  –  สวิสสฟิงซ์ –  ลูเซิร์น
ที่หก (6)         เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง – ดิจอง
วันที่เจ็ด (7)     ดิจอง  – รถไฟด่วน TGV –  พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ถนนชองเอลิเซ่  – ประตูชัยปารีส
                    –อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู
วันที่แปด(8)     ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ้ง
วันที่เก้า(9)      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ)

อัตราค่าบริการ
 
คำอธิบาย อิตาลี  สวิตเซอร์แลนด์  ฝรั่งเศส 9 วัน 
 โดย QATAR AIRWAYS
 
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่
(พักห้องคู่)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 
 
เดือนกันยายน  :  19 – 27 ก.ย. 75,900 15,000  
เดือนตุลาคม  : 3 – 11  ต.ค. // 17 – 25 ต.ค  78,900 15,000  
เดือนพฤศจิกายน :  11 – 19 พ.ย. 75,555 15,000  
เดือนพฤศจิกายน : 18 – 26 พ.ย.  76,555 15,000  
เดือนธันวาคม : เทศกาลปีใหม่
26 ธ.ค. – 3 ม.ค. 
28 ธ.ค. – 5 ม.ค.  
82,900 15,000  

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FOR YOU" >>>>